Download icon LibreOffice ześěgnuś
Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo7.0.2
Jeli sćo entuziast techniki, jěsny wužywaŕ abo nazgónjony wužywar, jo toś ta wersija něco za was! LibreOffice 7.0.2 wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

Wubjeŕśo swój źěłowy system: ZEŚĚGNUŚ Torrent, Info
LibreOffice logo6.4.7
Jolic LibreOffice we wokolinje pśedewześa wužywaśo abo sćo konserwatiwny wužywaŕ, wubjeŕśo pšosym toś tu wersiju.Za pśekupnike wužywanje wuraznje pódpěru wót certificěrowanych partnarjow dopórucujomy, kótareiž teke wersije z dłujkodobneju pódpěru LibreOffice póbituju. LibreOffice 6.4.7 wersijowe pokazki

Pśidatne ześěgnjenja:

Trjebaśo drugu rěc?

SDK y código fuente

Descargar el SDK

LibreOffice_7.0.2_MacOS_x86-64_sdk.dmg
45 MB (Torrent, Información)

Descargar el código fuente

Sistemas operativos

LibreOffice 7.0.2 está disponible para los siguientes sistemas y arquitecturas:

Versiones disponibles

LibreOffice está disponible en las siguientes versiones finales:

LibreOffice está disponible en las siguientes versiones de prelanzamiento:

En el archivo encontrará versiones antiguas de LibreOffice (podrían carecer de servicio técnico).

Tuits recientes

@libreoffice
@tdforg